Vytie (Howl)

22.4.2011|Zuzka Kožaková|
Vytie (Howl) Beat - slovo, ktoré vo svojej podstate dokáže obsiahnuť významy od unavenia životom, cez blaženosť, až po zbitie. Predstavuje však aj symbolickú hodnotu pre „zopár chlapcov, ktorí chceli vydať knihu.“ Beatnici, alebo Beat Generation, svojimi poetickými manifestmi rozdúchali ohne na poli literárnej morálky konzumnej spoločnosti na začiatku 50.rokov v USA. Allen Ginsberg svojou básňou Kvílenie prekročil hranicu prijateľnej slovnej formy a štruktúry básní, ktoré spadali do škály prijateľných, a svojským postojom voči spoločnosti načrel do bahna upadajúceho života. Rok 1955 sa stal z hľadiska Ginsbergovej „beatnickej“ kariéry momentom vydania jeho pýchy – knihy Kvílenie a iné básne. Rok 1955 sa stal aj prvkom, od ktorého sa odvíjajú štyri poeticky zafajčené „strofy“ filmu Vytie od Epsteina a Friedmana. V prípade beatnických básní je takmer šialenstvom pokúšať sa o akúsi analýzu či výklad. Z toho dôvodu sa nepokúsim o klasické analyzovanie filmu Vytie, keďže je vystavaný v súlade so samotnou beatnickou poéziou. Preto radšej uprednostním inú formu interpretácie. Prvou vecou, ktorá v spojení s Vytím nefunguje je zaradenie, či pokus o zaradenie do určitého filmového žánru. Rovnako ako beatnická poézia, tak ani film nespadá čisto pod jediný žáner. Dráma sa miesi s prvkami dokumentu, ktorý ruka v ruke s animovanou vizualizáciou samotnej básne neuľahčuje žánru jeho určenie a predstavuje akúsi autobiograficko-dokumentárnu fikciu a animo-drámu. Vyskytuje sa tu potom otázka, ktorá na obhajobu zvoleného „štvortaktu“ vrhá pozitívnejšie svetlo, keďže báseň, na ktorú sa film sústreďuje, tiež nespadá pod jednu vyhranenú formu a neposkytuje osvedčenú štruktúru poézie. V takom prípade je chybné zaradenie do oblasti drámy viac ako relevantné a oprávnené. Vytie Teda tým, čím Vytie nepochybne zaujme je jeho štruktúra sústreďujúca myšlienky na stred záujmu. Na báseň. Ona je totiž bodom, ku ktorému sa zbiehajú všetky roviny filmu. Prvou je vznik samotnej básne. Druhou je súdny proces podložený kolážou archívnych informácii, úryvkov z novín, fotografii a záznamov zo súdneho pojednávania. V podstate túto rovinu môžeme zhrnúť ako vysoko vypovedajúcu a podpornú rekonštrukciu udalosti, ktorá nám poskytuje aj určitý druh polemizovania nad básňou. Treťou „strofou“ alebo inak povedané filmovou rovinou, je autorský komentár. Od formy rozhovoru, ktorú zvolili Epstein s Friedmanom ako autorovu „vysvetlivku“ k súdnemu procesu, sa odvíja ďalšia línia. Tá poskytuje pohľad na zafajčené prostredie jazzovej kaviarne, kde Ginsberg po prvýkrát prednáša Kvílenie, pohľad na jeho sexuálnu orientáciu a skľučujúce momenty jeho beat-u (v tomto vetnom kontexte sa prikláňam k významu slova „unavenia životom“) A štvrtou, určite nie poslednou rovinou je spomínaná vizualizácia básne prostredníctvom animácie. Animácia je najzákladnejšou formou interpretácie myšlienok autora. Takto, a dobre, zvolená forma predstavujúca Kvílenie poskytuje divákovi priestor na pochopenie Ginsbergových neľahkých opusov. Podporným faktorom upevňujúcim pocit z vyhnania z oblasti kultúry, šialenstva, hľadania osvietenia a premeny všeobecne uznávaných hodnôt – totiž k odkazom ku ktorým sa hlásili predstavitelia Beat Generation (Ginsberg, Kerouac, Burroughs...), spadá hudobná zložka, línia, či ako to už nazveme. Carter Burwell pretkáva chóry sláčikov, gitár a klavíru s jazzovými tónmi kaviarní 50.rokov. Po stránke synchronizácie zložky obrazovej a zvukovej sa jedná o vysoko kvalitný zážitok plný poézie, cigaretového dymu a rečiach o obscénnosti. Vytie Na poli beatnických veršov nie je ľahké určiť smer, ktorým sa treba vydať. Epstein a Friedman dokázali obsiahnuť Vytím samotnú podstatu Ginsbergovho Kvílenia, predložiť ho s vkusom a určili smer, ktorým by sa mali uberať autobiografické kúsky v kinematografii. A ešte jedna vec na záver. Napriek tomu, že predstavuje vo filme homosexuálneho básnika/beatnika, mi James Franco dosiaľ neprišiel nikdy tak sexy ;-). Poznámka redakcie: Vytie – film Howl / Vytie od Roba Epsteina a Jeffreyho Friedmana Kvílenie – tento názov Ginsbergovej básne používam na základe najnovšieho slovenského prekladu z antológie Mariána Andričíka, Beatnici.
VERDIKT MOVIE MANIA:
Zdroj:  MovieMania.sk Foto © ASFK

Odporúčané články

Pripravované slovenské filmy

Pripravované slovenské filmy

Kto si myslí, že „slovenský film“ upadol do zabudnutia, nemá pravdu. Už tento rok príde do slovenských kín približne 30 premiér...
Filmové novinky na júl 2015

Filmové novinky na júl 2015

Vykryť hluchú uhorkovú sezónu môže byť náročné. Deti majú prázdniny, a pokiaľ si neužívajú slobody na niektorom letnom tábore,...