Dátum narodenia:

10.2.1997, Atlanta, Georgia, USA