Dátum narodenia:

29.5.1993, Santa Barbara, Kalifornia, USA