Dátum narodenia:

22.10.1952, Pittsburgh, Pennsylvania, USA